skip to Main Content
021-79542 info@mteam.ir

تراکم ساختمان و نحوه محاسبه آن

تراکم ساختمانی   با توجه به مفهوم تراکم می توان بر اساس میزان و تعداد ساختمان های احداث شده در فضایی مشخص از شهر، تراکم ساختمانی را که به صورت درصد بیان می شود، را تعیین کرد. این تعداد ساختمان برای…

بشتر بدانید
Back To Top